ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TUYÊN KHÓA HỢP NHẤT, NHIỆM KỲ 1976 - 1977

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Lý Văn Ba 82. Ông Phạm Đình Dy
2. Ông Lương Hải Bằng 83. Ông Lê Quang Hùng
3. Ông Trần Thái Bình 84. Ông Nguyễn Hữu Chế
4. Ông Trần Thái Bình 85. Bà Hoàng Thị Kim Túng
5. Ông Hoàng Đức Cường 86. Vương Quỳnh Quốc
6. Bà Hoàng Thị Chấn 87. Ông Mùng Dỉ Đôi
7. Ông Nguyễn Đức Chấn 88. Ông Sùng Dúng Lù
8. Ông Nguyễn Long Châu 89. Ông Vù Mí Kẻ
9. Bà Hà Thị Chiến 90. Bà Lý Thị Máy
10. Ông Nông Văn Chu 91. Ông Làn Vần Diu
11. Ông Ma Văn Dần 92. Ông Sáng Quẩy Tờ
12. Ông Triệu Kim Dung (Chi Năng) 93. Ông Bà Giàng Thị Mỷ
13. Bà Lê Thị Duyên 94. Bà Sùng Thị Tùng
14. Bà Phùng Thị Đào 95. Ông Vù Nhè Páo
15. Bà Đàm Thị Đẹp 96. Ông Sùng Nào Sán
16. Ông Đinh Đình Định 97. Ông Phàn Chin Dùng
17. Bà Hoàng Thị Độ 98. Ông Hầu Văn Hầu
18. Ông Trần Đoan 99. Bà Vàng Thị Chúa
19. Bà Triệu Thị Đức 100. Bà Moa Thị Chúa
20. Ông Phùng Hậu Giành 101. Ông Lù Tà Èng
21. Ông Phạm Đình Giực 102. Bà Vàng Thị Mý
22. Ông Nguyễn Văn Hải 103. Ông Sùng Mí Páo
23. Ông Bàn Chí Hàm 104. Ông Hoàng Lùng
24. Ông Lê Hạnh 105. Ông Tân Á Thông
25. Bà Nguyễn Thị Hảo 106. Bà Hoàng Thị Nhạn
26. Ông Lý Đức Hậu 107. Ông Moa Sính Và
27. Ông Hà Phúc Hiện 108. Bà Lù Thị Chang
28. Ông Ma Văn Hiệu 109. Ông Lý Phấy Vừ
29. Ông Nguyễn Huấn 110. Ông Chảo Chín Khuân
30. Bà Trần Thị Huệ 111. Bà Dương Thị Keo
31. Ông Triệu Quý Hưng 112. Ông Ma Khái Sò
32. Ông Trương Tài Hướng 113. Ông Viên Thế Vịnh
33. Ông Nguyễn Ngọc Huy 114. Bà Giàng Thị Mý
34. Ông Khúc Danh Huyền 115. Ông Sèn Chỉn Giàng
35. Bà Nguyễn Thị Huyền 116. Ông Nguyễn Trủy Bạc
36. Ông Hoàng Đức Hỷ 117. Ông Hoàng Văn Vượng
37. Bà Đinh Thị Ky 118. Ông Nguyễn Văn Tủy
38. Bà Cao Thị Lan 119. Ông Phàn Tờ Cháng
39. Ông Bàn Văn Long 120. Ông Đặng Văn Kết
40. Ông Miêu Thái Long 121. Ông Đặng Văn Chung
41. Bà Đỗ Thị Lụa 122. Bà Giàng Thị Váng
42. Bà Triệu Thị Lưu 123. Bà Lùng Thị Xin
43. Ông Phạm Văn Luyến 124. Ông Viên Thế Nghiêu
44. Bà Hoàng Thị Mận 125. Ông Hoàng Cùng
45. Ông Trần Thế Minh 126. Ông Nguyễn Chí Tuy
46. Ông Hoàng Thế Nghĩa 127. Ông Ma Văn Ngọc
47. Ông Hoàng Nghiêm 128. Ông Nguyễn Văn Ân
48. Ông Nguyễn Đức Nghinh 129. Bà Hoàng Thị Ngần
49. Ông Ma Văn Ngũ 130. Ông Nùng Đào May
50. Bà Đặng Thị Nguyên 131. Ông Lò Seo Vàng
51. Ông Lương Thế Nho 132. Ông Thào Seo Giáo
52. Ông Giàng A Phàng 133. Ông Giàng Diu Chử
53. Ông Hà Văn Phú 134. Ông Cẩu Khẩy Củi
54. Bà Lưu Thị Phú 135. Bà Xin Thị Cọt
55. Ông Trần Phùng 136. Bà Vàng Thị Sông
56. Bà Hoàng Thị Phụng 137. Ông Triệu Phùng Kim
57. Ông Đặng Hồng Quản 138. Ông Lộc Nguyên Sơn
58. Ông Đào Văn Quý 139. Bà Lù Thị Nhọt
59. Bà Nịnh Thị Sắc 140. Ông Nông Văn Thượng
60. Bà Ma Thị Sớm 141. Bà Lý Thị Mây
61. Bà Hoàng Thị Sông 142. Ông Thèn Sào Củi
62. Ông Phùng Tấn Tá 143. Ông Phàn Giào Châu
63. Bà Nguyễn Thị Tám 144. Ông Nguyễn Văn Vĩnh
64. Ông Triệu Tôn 145. Ông Kim Xuyến Lượng
65. Ông Nguyễn Văn Tuấn 146. Bà Ma Thị Lâm
66. Bà Vũ Thị Tuyến 147. Bà Tặng Mùi Líu
67. Ông Nguyễn Bình Thái 148. Bà Lương Thị Lại
68. Bà Nông Hồng Thanh 149. Ông Giàng Sáo Man
69. Ông Hoàng Trung Thiện 150. Ông Phàn Văn Điện
70. Ông Hoàng Đình Thư 151. Bà Nông Thị Đương
71. Ông Đào Xuân Thu 152. Ông Đinh Văn Định
72. Bà Nguyễn Thị Thực 153. Ông Hoàng Việt Tiến
73. Ông Hoàng Thế Thường 154. Bà Hoàng Thị Khải
74. Bà Nguyễn Thị Thuyên 155. Bà Nguyễn Thị Tường
75. Ông Quan Ngọc Thuyết 156. Ông Bàn Văn Đánh
76. Ông Ma Văn Trang 157. Ông Nguyễn Quang Trọng
77. Ông Đặng Trí 158. Ông Hoàng Chiến Binh
78. Bà Nguyễn Thị Trọng 159. Bà Hoàng Thị Bang
79. Ông Bàn Chí Và 160. Ông Phạm Hùng Thịnh
80. Ông Nguyễn Quốc Văn 161. Ông Đường Vinh Long
81. Bà Nguyễn Thị Tức