ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TUYÊN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 1989 - 1994 (Giai đoạn 1989-1991)

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Nguyễn Thế An 49. Bà Vũ Thị Ngữ
2. Bà Phàn Thị Bình 50. Ông Vũ Văn Nhân
3. Bà Nông Thị Bình 51. Ông Trần Trung Nhật
4. Ông Nguyễn Văn Bột 52. Ông Ma Hồng Nhuận
5. Ông Nguyễn Thế Cát 53. Ông Nông Quang Nhung
6. Ông Vàng Mí Cử 54. Ông Lý A Páo
7. Ông Trần Vũ Cự 55. Ông Ly Mý Pó
8. Ông Nguyễn Xuân Chài 56. Ông Lê Phi
9. Ông Triệu Văn Chẵn 57. Ông Hoàng Văn Phủ
10. Ông Lò Seo Cháng 58. Ông Vàng Xuân Phấu
11. Ông Nguyễn Mạnh Châu 59. Ông Tiêu Văn Quang
12. Ông Hoàng Quyết Chiến 60. Ông Nùng A Quáng
13. Ông Đàm Chíu 61. Ông Giàng Văn Quẩy
14. Bà Triệu Thị Chung 62. Ông Bùi Ngọc Quế
15. Ông Vàng Sào Dền 63. Ông Hùng Đình Quý
16. Ông Ly Tề Dùng 64. Ông Đỗ Trọng Quý
17. Ông Quan Văn Đài 65. Ông Lý Vần Sán
18. Ông Cháng A Đàm 66. Bà Nguyễn Thị Sinh
19. Ông Hà Văn Điệt 67. Ông Giàng Chí Sính
20. Bà Hoàng Thị Độ 68. Ông Tạ Bá Song
21. Ông Nguyễn Cát Giá 69. Ông Bàn Văn Soóng
22. Ông Lù Xuân Giàng 70. Bà Phạm Thị Sung
23. Bà Ma Thị Hà 71. Ông Lâm Minh Sửu
24. Ông Hoàng Hải 72. Ông Lương Minh Sỹ
25. Bà Vàng Thị Hàng 73. Ông Phù Minh Tả
26. Ông Hoàng Xuân Hiển 74. Ông Triệu Văn Tài
27. Ông Hà Đức Hiệu 75. Ông Phạm Trọng Tam
28. Bà Nông Thị Hoa 76. Ông Trịnh Duy Tiến
29. Bà Hoàng Thị Hợp 77. Ông Vũ Quang Tiến
30. Ông Lê Xuân Hưng 78. Ông Nguyễn Văn Tiếp
31. Bà Nguyễn Thị Lan Hương 79. Ông Ma Trọng Tình
32. Bà Nguyễn Thị Khanh 80. Ông Min Phà Tờ
33. Bà Hà Thị Khiết 81. Ông Hoàng Văn Toái
34. Ông Giàng A Khư 82. Ông Đào Tương
35. Ông Nguyễn Văn Kinh 83. Bà Dương Thị Tuyến
36. Bà Hoàng Thị Lả 84. Ông Nguyễn Phúc Thái
37. Ông Nguyễn Đình Lâm 85. Ông Hoàng Lục Thái
38. Ông Vũ Kim Lâu 86. Ông Ngụy Văn Thận
39. Ông Đặng Kim Lành 87. Bà Vũ Thị Bích Thắng
40. Bà Triệu Thị Lành 88. Ông Triệu Đức Thanh
41. Ông Ninh Văn Long 89. Ông Đặng Ngọc Thanh
42. Ông Cháng Sính Lử 90. Ông Hoàng Thừa
43. Ông Vi Thái Luận 91. Ông Bàn Xuân Triều
44. Ông Nguyễn Văn Mạch 92. Bà Lục Thị Vi
45. Bà Thào Thị Mỷ 93. Ông Hoàng Văn Vương
46. Ông Lâm Đại Nam 94. Bà Vàng Thị Xúa
47. Ông Sải Sào Ngán 95. Bà Lý Thị Xuyên
48. Ông Nguyễn Đức Nghi