16

Xem xét tính cộng dồn quá trình bảo hiểm xã hội khi là giáo viên hợp đồng để xếp lại lương cho 09 giáo viên mầm non được tuyển dụng năm 2007 (đã có thời gian hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2001 đến thời điểm tuyển dụng) nhưng sau khi trúng tuyển không được tính thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội để xếp lương như giáo viên mầm non tuyển dụng năm 2009 đến ngày 20/7/2012 theo hướng dẫn tại Văn bản 443/SNV-CCVC ngày 20/7/2012; Văn bản số 632/SNV-CCVC ngày 10/03/2012 của Sở Nội vụ

17

Cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết tiền dạy vượt giờ năm học 2021-2022 của giáo viên đã tổng hợp báo cáo gửi các cơ quan chuyên môn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được thanh toán.

18

Chi tiền làm thêm giờ cho giáo viên mầm non. Theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non: Mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. Tuy nhiên hiện nay giáo viên đang làm việc 10-11 tiếng/ngày và đang thực hiện thu tiền trực trưa 1.000 đồng đến 3.000 đồng/ trẻ từ phụ huynh để trả tiền trực trưa cho giáo viên rất khó khăn do đời sống, nguồn thu nhập nhân dân còn thấp.

19

Tỉnh sớm bố trí kinh phí thanh toán tiền dạy quá số giờ theo quy định cho giáo viên ở các trường học trên địa bàn huyện.

20

Chúng tôi còn được hưởng các chế độ tiền lương theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay không? Vì nhà trường đã tạm dừng cấp lương vùng III từ tháng 01/2023 đến nay. Tuy nhiên theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 19/6/2021 của Ủy ban dân tộc thì 10 thôn của xã Thổ Bình vẫn là thôn vùng III, đến nay văn bản này vẫn còn hiệu lực.

21

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

22

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thiếu các phòng học thông thường, phòng học bộ môn tối thiểu đạt chuẩn theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề nghị được đầu tư xây dựng.

23

Xem xét cấp kinh phí xây dựng các phòng học thông thường, phòng học bộ môn, sửa chữa nhà công vụ giáo viên.

24

Có phương án thu hút nguồn giáo viên Tiếng Anh trong năm học 2023-2024 để nhà trường có nhân lực thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học tới các môn tiếng Anh, tin học lớp 3, 4 là môn học bắt buộc, tuy nhiên các trường trên địa bàn huyện thiếu giáo viên tiếng Anh, tin học, đối với nhà trường còn thiếu 02 giáo viên dạy môn tiếng Anh. Hiện nay chưa tìm được nguồn giáo viên tiếng Anh để hợp đồng.

25

Sửa đổi điều kiện, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của giáo viên tiếp nhận ngoài tỉnh phù hợp với vị trí việc làm, có như vậy giáo viên ngoài tỉnh mới có điều kiện về công tác tại các huyện đặc biệt như giáo viên bộ môn Tiếng Anh. Hiện nay việc tiếp nhận giáo viên từ các tỉnh khác về huyện công tác còn khó khăn do quy định tại khoản 1, Điều 5, Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị.

26

Cấp có thẩm quyền xem xét việc tinh giản biên chế phù hợp với thực tế tại các trường học. Theo kế hoạch tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục giảm 10%/năm, tuy nhiên việc tuyển dụng biên chế của các trường học hằng năm còn gặp nhiều khó khăn (không có đủ số lượng theo kế hoạch phê duyệt, một số môn học không có nguồn tuyển dụng).

27

Có phương án thu hút nguồn giáo viên Tiếng Anh trong năm học 2023-2024 để nhà trường có nhân lực thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học tới các môn Tiếng Anh, Tin học lớp 3,4 là môn học bắt buộc, tuy nhiên các trường trên địa bàn huyện thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học, đối với nhà trường còn thiếu 02 giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Hiện nay chưa tìm được nguồn giáo viên Tiếng Anh để hợp đồng.

28

Xem xét giao biên chế cho các trường đủ định mức theo quy định. Theo quy định các trường chuyên biệt định mức giáo viên là 2,2 tuy nhiên hiện nay các trường chuyên biệt trên địa bàn chưa đảm bảo định mức trên dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. 

29

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Văn bản số 513/UBND-NC ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc bố trí kế toán kiêm nhiệm các đơn vị trường học theo hướng bố trí mỗi xã 02 kế toán trường học hoặc mỗi trường có 01 kế toán riêng. Hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đang được bố trí 01 kế toán thực hiện nhiệm vụ cho cả 03 trường trên địa bàn một xã, một số trường bán trú thực hiện chế độ học sinh nên khối lượng công việc rất nhiều, nhất là đối với các trường ở trung tâm thị trấn, số lượng học sinh đông, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

30

Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền từ ngân sách nhà nước cho nhân viên nấu ăn ở các trường mầm non thuộc xã khu vực I như chính sách quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ.