16Xây dựng hệ thống dẫn nước sinh hoạt từ Lũng Luông, Bản Biến, xã Phúc Sơn về thôn Nà Chao, Bản Nhùng, Bản Tùn, Bản Nuầy, Phiêng Quân, xã Năng Khả, huyện Na Hang.