Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Điều chỉnh mốc cắm phân rừng đặc dụng tại 1 số điểm trong thôn Nà Chác, mốc cắm trước đây gần với nhà dân gây khó khăn trong việc sử dụng đất sản xuất.

TRẢ LỜI:

Thôn Nà Chác, xã Năng Khả có 13 hộ dân (bao gồm cả các hộ thuộc chương trình di dân do sạt lở đất và hộ gia đình ông Bàn Tiến Huyện là cử tri có ý kiến, kiến nghị) đang sinh sống, canh tác và có nhà ở trên đất quy hoạch chức năng phòng hộ. Vị trí, diện tích cử tri đề nghị điều chỉnh ranh giới từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất và đất ngoài lâm nghiệp là 49,44ha (rừng tự nhiên là 36,80ha; đất có cây nông nghiệp là 11,66ha; đất trống là 0,49ha; đất khác trong lâm nghiệp là 0,49ha) thuộc 19 lô, 02 khoảnh (khoảnh 536 và khoảnh 542) chức năng quy hoạch là đất rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân xã quản lý theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phân 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) tỉnh Tuyên Quang. Ranh giới đề nghị điều chỉnh bắt đầu từ cột mốc số 226 (BQLRPH Na Hang số 226), tương ứng với cột mốc số PH93 theo bản đồ ranh giới và hệ thống mốc quy hoạch phân 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) huyện Na Hang, men theo chân các điểm núi cao bao gồm các đồi thấp xuống phía lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Trong đó, đề nghị chuyển đổi 12,64ha từ chức năng phòng hộ sang đất ngoài lâm nghiệp và đề nghị chuyển đổi 36,80ha từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất.

Tại khoản 1, Điều 11 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 quy định kỳ quy hoạch cấp quốc gia là 10 năm. Vì vậy, nội dung đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng một phần diện tích rừng phòng hộ tại Thôn Nà Chác, xã Năng Khả thành đất rừng sản xuất và đất ngoài lâm nghiệp sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng thực tế và theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo.

Vị trí các mốc rừng phòng hộ sẽ được thực hiện điều chỉnh sang vị trí mới cho hợp lý sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng đối với những diện tích đất rừng phòng hộ có hiện trạng thực tế là ruộng, vườn, nhà ở,... tại thôn Nà Chác, xã Năng Khả theo đúng quy định của pháp luật trong kỳ quy hoạch tiếp theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tổ chức quản lý nghiêm diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Năng Khả theo quy định, thực hiện nghiêm trách nhiệm của chính quyền cơ sở theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.