Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét nâng phụ cấp cho cán bộ thôn, bản

TRẢ LỜI:

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn được hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, khả năng ngân sách của tỉnh chưa đảm bảo để nâng mức phụ cấp và mức hỗ trợ cho các chức danh nêu trên theo đề nghị của cử tri.

Chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận và cấp trưởng của 04 tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, tổ dân phố được hỗ trợ kinh phí hằng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020.

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và các chức danh khác nêu trên đã được tỉnh bố trí tăng hơn so với các quy định trước đây và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Hiện nay, khả năng ngân sách của tỉnh chưa đảm bảo để nâng mức phụ cấp và mức hỗ trợ cho các chức danh nêu trên theo đề nghị của cử tri.