16Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét thủ tục hành chính để làm bảo hiểm Y tế vì hầu hết các cụ trên 80 tuổi mà vẫn phải đi làm giấy khai sinh để đảm bảo thủ tục; bộ phận một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố không hướng dẫn đầy đủ một lần về thủ tục làm người dân phải đi lại nhiều lần.
17Đầu tư nâng cấp đường điện của thôn Tân Thành (còn 12 hộ chưa có đường dây điện 3 pha), thôn An Lộc B. Hiện nay, hệ thống cột, đường dây điện đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn, không đủ điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.