136

Xem xét đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Hùng Tiến; nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Cao Bình

137

Cấp có thẩm quyền sớm cấp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2021 trên địa bàn xã các hộ gia đình đã thực hiện làm nhà ở theo Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo nhưng đến nay chưa được cấp kinh phí hỗ ...

138

Các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; một số hộ gia đình đã làm nhà và vào ở từ cuối năm 2022 đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ

139

Cấp kinh phí hỗ trợ 05 hộ thuộc đối tượng di dân tại chỗ ra khỏi vùng nguy hiểm năm 2022. Hiện nay đã được một năm từ khi làm xong nhà hộ gia đình vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ của Nhà nước

140

Các ngành, cơ quan chuyên môn khẩn trương thanh toán khoản tiền hỗ trợ cho 38 hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở năm 2022 theo Quyết định số 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ ...

141

Cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí cho 03 hộ đã di dời do sạt lở năm 2022

142

Xem xét, cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ cho 41 hộ nghèo sửa chữa nhà ở năm 2022, hiện nay nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, không có khả năng trả nợ

143

Có nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ thanh niên đang sinh sống trong Làng Thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế ổn định đời sống

144

Xem xét điều chỉnh giá nước sinh hoạt nông thôn, hiện nay giá nước 5.000đ/1m³ là quá cao, không phù hợp đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn

145

Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, hướng tới sự hài lòng của người dân

146

Kiểm tra và giải quyết dứt điểm việc 02 hộ dân tái định cư tại thôn 8 hiện nay chưa được nhận hỗ trợ hầm bể biogas

147

Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo đã đăng ký trên địa bàn xã theo quy định trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

148

Xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng để mở rộng đường bê tông nông thôn đối với các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Nhân dân

149

Tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng 332 bể Biogas hoặc bể tự hoại theo Nghị quyết số 03/2021/NQ/HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và ...

150

Sớm chi trả kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo (nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)