181

Trong trường hợp không giao đủ số lượng người làm việc theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo thì xem xét có cơ chế bố trí kinh phí để trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên theo định mức.

182

Cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết tiền dạy vượt giờ năm học 2021-2022 của giáo viên đã tổng hợp báo cáo gửi các cơ quan chuyên môn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được thanh toán.

183

Chi tiền làm thêm giờ cho giáo viên mầm non. Theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non: Mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các ...

184

Tỉnh sớm bố trí kinh phí thanh toán tiền dạy quá số giờ theo quy định cho giáo viên ở các trường học trên địa bàn huyện.

185

Hỗ trợ kinh phí cho nhân viên nuôi dưỡng để giảm phần nào việc đóng góp của phụ huynh học sinh khu vực nông thôn.

186

Tỉnh có cơ chế hỗ trợ giáo viên hợp đồng mùa vụ theo năm học được hưởng chế độ dạy trẻ khuyết tật. Hiện nay, chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật được thực hiện theo Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, theo đó giáo viên hợp đồng mùa vụ theo năm học chưa được hưởng chế độ dạy trẻ khuyết ...

187

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 ...

188

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân ...

189

Xem xét, có giải pháp về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (có chế độ xét đặc cách).

190

Để đảm bảo chế độ tiền lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội được xuyên suốt đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép hợp đồng 12 tháng đối với giáo viên hợp đồng do thiếu biên chế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ (hiện nay đang thực hiện hợp đồng 11 ...

191

Điều chỉnh Mục 3, Hướng dẫn số 02/HDLN-SNV-STC-SGDĐT-BHXH như sau: “Đối với giáo viên tiểu học hợp đồng lao động nếu có đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học Hạng III thì được chi trả tiền lương, tiền công tương đương bậc 1 chức danh giáo viên tiểu học Hạng III được quy định tại Thông tư số ...

192

Xem xét cho các giáo viên dạy hợp đồng 01 năm được hưởng lương theo bằng cấp. Hiện tại theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, yêu cầu trình độ chuẩn đối với bậc tiểu học là đại học, các giáo viên biên chế đã được xếp lương trình độ đại học, tuy nhiên giáo viên hợp đồng vẫn ...

193

Chúng tôi còn được hưởng các chế độ tiền lương theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ...

194

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

195

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.