1

Đề nghị xem xét tăng mức hỗ trợ theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với mặt bằng ...

2Đề nghị Chính phủ ban hành hướng dẫn về các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và việc Phê duyệt vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, để các địa phương triển khai, thực hiện theo lộ trình.
3Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh khoản 2 Điều 15 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ theo hướng ưu tiên giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất các nông, lâm trường trả về địa phương; đối với diện tích đất các đơn vị trả về địa phương quản lý nhưng chưa có chủ sử dụng thì ưu tiên giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền ...