1Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ xem xét bỏ thủ tục cấp phép khai thác sử dụng nước mặt phục vụ sản xuất đối với hệ thống công trình thủy lợi đã được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng; chỉ thực hiện cấp phép đối với các công trình xây dựng mới hoặc xem xét điều chỉnh các thủ tục cấp phép theo hướng đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với năng lực của cán bộ giao quản lý khai thác công ...
2Về chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hiện nay còn vướng mắc, bất cập. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 và Điều 190 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng 01 xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác. Quy định này gây khó khăn cho quá trình triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô ...
3Điều chỉnh lại thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 theo hướng: Giao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân (bao gồm cả cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại) cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Vì hiên nay, theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai năm ...