1Quan tâm, tạo điều kiện bổ sung vốn đầu tư từ ngân sách trung ương vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, để tỉnh đầu tư xây dựng các điểm di tích để đón, tiếp khách trong nước và quốc tế tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.