Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Cử tri Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đề nghị:

Quan tâm, tạo điều kiện bổ sung vốn đầu tư từ ngân sách trung ương vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, để tỉnh đầu tư xây dựng các điểm di tích để đón, tiếp khách trong nước và quốc tế tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

TRẢ LỜI:

Tại văn bản số 3873, ngày 19/10/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/8/2021. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3057/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công các Dự án thuộc Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến chấp thuận, để triển khai Dự án theo quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo quy định.