1Xem xét quy định các Dự án nhóm A, nhóm B thực sự quan trọng, dự án có nguy cơ mất an toàn cao mới thực hiện việc mua bảo hiểm, còn các dự án thông thường không nên đưa gói thầu bảo hiểm vào chi phí đầu tư dự án.
2Sớm phê duyệt Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các địa phương có cơ sở xác định rõ các nội dung trong Quy hoạch tỉnh, đặc biệt là xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; xác định các khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa; xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, xây dựng danh mục các dự án quan trọng và thứ tự ưu tiên thực hiện.