1Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012; trong đó cần sửa quy định về tỷ lệ vốn góp đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã; có quy định cụ thể về đăng ký hợp tác xã sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập như thay đổi về vốn điều lệ hay thay đổi thành viên,... Hiện nay, việc quy định ...
2Xem xét quy định các Dự án nhóm A, nhóm B thực sự quan trọng, dự án có nguy cơ mất an toàn cao mới thực hiện việc mua bảo hiểm, còn các dự án thông thường không nên đưa gói thầu bảo hiểm vào chi phí đầu tư dự án.
3Sớm phê duyệt Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các địa phương có cơ sở xác định rõ các nội dung trong Quy hoạch tỉnh, đặc biệt là xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; xác định các khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa; xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy ...