1Xem xét trình Chính phủ bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy vào chức danh công chức xã, để tham mưu giúp Đảng ủy xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn