Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV
Cử tri xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét trình Chính phủ bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy vào chức danh công chức xã, để tham mưu giúp Đảng ủy xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

TRẢ LỜI:

Trả lời tại Văn bản số 6532/BNV-CQĐP ngày 20/12/2021, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 2. Điều 21 Điều lệ Đảng thì ở xã, phường, thị trấn có từ 03 đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện) và theo quy định tại Điều 17.1 khoản 17 hướng dẫn số 01/HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thì “Tổ chức có sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận; các thành viên đều kiêm nhiệm”. Liên quan đến chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), theo đó việc bổ sung chức danh công chức xã đối với người làm công tác văn phòng Đảng ủy cấp xã như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi quy định của Ban Bí thư và Luật Cán bô, công chức. Bộ Nội vụ xin ghi nhận ý kiến của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Ban bí thư có chủ trương sửa đổi Hướng dẫn số 01/HD/TW ngày 28/9/2021 và khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức.