1Đè nghị Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về thẩm quyền và kinh phí thực hiện thi đua khen thưởng cho đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương đối với các danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến; công nhận sáng kiến; đánh giá xếp loại lao động A,B hàng tháng, để việc thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị xét tặng ...