1Điều chỉnh quy trình xây dựng và duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo hướng đơn giản hóa, dễ áp dụng thực hiện và phù hợp với các mô hình quản lý để tránh tình trạng mất nhiều thời gian. Nghiên cứu tách riêng quy định xây dựng phương án giá với chính sách hỗ trợ của Nhà nước giai đoạn 2021- 2025; hoặc ban hành khung giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho từng vùng, miền làm cơ sở để các địa phương quy định giá cụ thể thực hiện trên địa bàn.