1Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi nội dung quy định tại khoản 3, 4, Điều 3 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, để tháo gỡ vướng mắc trong việc giao quản lý tài sản, vì đơn vị khai thác công trình không được giao tài sản nên không đáp ứng mức vốn điều lệ khi xây dựng Đề án thành lập Doanh nghiệp ...
2Điều chỉnh quy trình xây dựng và duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo hướng đơn giản hóa, dễ áp dụng thực hiện và phù hợp với các mô hình quản lý để tránh tình trạng mất nhiều thời gian. Nghiên cứu tách riêng quy định xây dựng phương án giá với chính sách hỗ trợ của Nhà nước giai đoạn 2021- 2025; hoặc ban hành khung giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho từng vùng, miền ...