Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi nội dung quy định tại khoản 3, 4, Điều 3 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, để tháo gỡ vướng mắc trong việc giao quản lý tài sản, vì đơn vị khai thác công trình không được giao tài sản nên không đáp ứng mức vốn điều lệ khi xây dựng Đề án thành lập Doanh nghiệp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 23 Luật Thủy lợi. Ban hành quy định cụ thể về việc xác định nguyên giá, giá trị còn lại đối với các công trình không có hồ sơ tài liệu, các công trình bán kiên cố như đập rọ thép và các công trình tạm. Thực tế hiện nay đa số các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng từ lâu không còn hồ sơ tài liệu nên không có căn cứ để thống kê giá trị công trình, nhất là đối với các công trình bán kiên cố như đập rọ thép và công trình tạm

TRẢ LỜI:

Trả lời tại VB số 11188/BTC-QLCS ngày 29/9/2021, cụ thể:

Đối với kiến nghị về xác định nguyên giá, giá trị còn lại đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.: Tại điểm a, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ đã quy định cụ thể nguyên tắc xác định nguyên giá đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đang sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản, theo đó, nguyên giá được xác định theo giá quy ước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trên cơ sở giá trị của công trình có cấp kỹ thuật tương đương./.