Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét quy định các Dự án nhóm A, nhóm B thực sự quan trọng, dự án có nguy cơ mất an toàn cao mới thực hiện việc mua bảo hiểm, còn các dự án thông thường không nên đưa gói thầu bảo hiểm vào chi phí đầu tư dự án.

TRẢ LỜI:

Tại Văn bản số 7275/BKHĐT-TH ngày 22/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

Tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, quy định đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng “Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau: (1) Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng tới an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng  và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, thay thế (nếu có); (2) Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị quyết số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường  và kế hoạch  bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); (3) Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan”.

Do đó, việc mua bảo hiểm cho các dự án được quy định theo tính chất, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, ảnh hưởng lớn đến môi trường, yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp..., không quy định việc mua bảo hiểm theo quy mô của dự án như dự án nhóm A.B.C.