Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

Điều chỉnh lại thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 theo hướng: Giao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân (bao gồm cả cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại) cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Vì hiên nay, theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư do hai cơ quan thực hiện là: Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp lần đầu; Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận. Việc quy định như trên là chưa phù hợp, gây khó khăn cho công tác cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

TRẢ LỜI:

Trả lời tại văn bản số 123/BTNMT-PC ngày 07/01/2022, cụ thể:

Theo quy định của Luật Đất đai, Giấy chứng nhận là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền cho người sử dụng đất hợp pháp. Việc xác lập quyền sử dụng đất lần đầu phải đảm bảo quy trình chặt chẽ, có sự tham gia của người dân, cơ quan quản lý các cấp, sự quyết định của cơ quan hành chính ở địa phương. Kết quả cuối cùng của quy trình này với đối tượng hộ gia đình, cá nhân là giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp. Khi đã thực hiện việc thiết lập đảm bảo quy trình chặt chẽ như trên mà người sử dụng đất thực hiện các quyền nhằm giảm áp lực cho cơ quan hành chính cấp huyện, khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai, Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) đã giao cho cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện hoặc ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp công là Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

Quy định trên là tiến bộ, phù hợp với su thế chung của các nước tiên tiến trên thế giới, đồng thời phù hợp với chỉ đạo trong việc thực hiện xây dựng chính phủ điện tử, trong đó có việc xây dựng và vận hành, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ và thống nhất. Đặc biệt trong bối cảnh nhà nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với quyền sử dụng đất (đạt treen% diện tích cần cấp) thì việc quy định Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hoặc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện sẽ giảm áp lực lên cơ quan hành chính nhà nước ở cấp huyện. Do đó, việc sửa đổi pháp luật như đề xuất của cử tri là không phù hợp với su thế cải cách hành chính.