Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV

Đề nghị xem xét tăng mức hỗ trợ theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với mặt bằng giá vật liệu hiện nay. Cụ thể, đối với hình thức ổn định xen ghép đề nghị tăng mức hỗ trợ từ 20 triệu đồng/ hộ lên 50 triệu đồng/hộ để xây dựng mới nhà ở; tăng mức hỗ trợ từ 10 triệu/hộ lên 20 triệu đồng/hộ đối với các hộ ổn định tại chỗ để nâng cấp nhà ở và mua vật dụng phòng chống thiên tai.

TRẢ LỜI:
Trả lời tại văn bản số 1942/BNN-VPĐP ngày 15/3/2022, cụ thể:

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số: 22/NQ-CP ngày 01/3/2022 về ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường, số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế haochj phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn: Số 7515/VPCP-NN ngày 10/9/2020, số 1022/VPCP-NN ngày 09/02/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, hoàn thiện và trình Thử tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng; Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 1776/QĐ-TTg) tại Tờ trình số 06/TTr-BNN-KTHT ngày 04/01/2021, Báo cáo giải trình số 1554/BC-KTHT ngày 18/3/2021, Tờ trình số 8293/TTr-BNN-KTHT ngày 08/12/2021.

Theo đó, Chương trình đề xuất giao Ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư cho các đối tượng di dân theo hướng nâng mức hỗ trợ so với quy định chính sách hiện hành nhằm ổn định và nâng cáo đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng an ninh.