Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV

Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh khoản 2 Điều 15 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ theo hướng ưu tiên giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất các nông, lâm trường trả về địa phương; đối với diện tích đất các đơn vị trả về địa phương quản lý nhưng chưa có chủ sử dụng thì ưu tiên giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất. Hiện nay, vướng mắc vì theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty nông, lâm nghiệp, quy định giao diện tích đất nông lâm trường trả lại phải ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất nhưng thực tế diện tích các nông lâm trường trả ra diện tích đất cơ bản đã có hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; trường hợp lấy đất để giao cho người khác thì phải thu hồi và bồi thường theo Điều 53 Luật Đất đai năm 2013.

TRẢ LỜI:

Trả lời tại Văn bản số 8677/BNN-TCLN ngày 21/12/2021, cụ thể:

Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên do quỹ đất sản xuất ngày càng hạn hẹp, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất còn rất phổ biến, đòi hỏi Đảng và nhà nước tiếp tục quan tâm và có giải pháp triệt để hơn. Cụ thể, tại Điểm d, khoản 2, mục C, Phần II, Nghị định số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hieuj quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp Bộ Chính trị đã chỉ đạo: “Các địa phương sau khi tiếp nhận đất phải tiến hành rà soat lại đối tượng sử dụng đất, diện tích của từng đối tượng đang sử dụng để thực hiện giao lại hoặc cho thuê theo hướng:

Ưu tiên giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, người đang nhận giao khoán trực tiếp sản xuất được giao đất hoặc thuê đất. Hộ gia đình, cá nhân, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hopawcj thuê đất. Diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được miễn nộp tiền sử dụng đất phải căn cứ vào diện tích bình quaancacs hộ dân sử dụng đất của địa phương và phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Xác định giá trị tài sản nhà nước (vườn cây) trên đất theo giá thị trường tại thời điểm nhận giao, thuê đất bán trả chậm cho hộ, gia đình, cá nhân được địa phương giao đất cho thuê đất”

Nội dung trên được thể chế hóa tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/2/2014 của chính phủ.

Thực hiện Kết luận số 82.KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, trong thời gian tới, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ/ngành liên quan nghiên cứu, sớm có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vưỡng mắc trong việc tiếp nhận và giao lại cho các đối tượng khác sử dụng diện tích đất do các công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương.