Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV

Đề nghị Chính phủ ban hành hướng dẫn về các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và việc Phê duyệt vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, để các địa phương triển khai, thực hiện theo lộ trình.

TRẢ LỜI:

Trả lời tại văn bản số 1509/BNN-VPĐP ngày 13/3/2022, cụ thể:

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôm đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trung ương có liên quan hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo mức độ (đạt chuẩn,nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025 (các Quyết định: số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Để các địa phương sớm có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai Chương trình, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương có liên quan hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn /hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 874/TTr-BNNVPĐP ngày 23/12/2021)

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tăc, tiêu chí, định mức phân bổ và quy định tywr lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Dự kiến trong Quí I/2022)

- Các Quyết định của Thủ tướng phê duyệt 06 chương trình chuyên đề hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Dự kiến trong Quí I/2022)

- Đồng thời đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình nhiệm vụ được phân công (dự kiến hoàn thành trong Quý II/2022).