Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất

Video không hợp lệ

Video khác