Thực hiện tốt hơn, toàn diện hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Video không hợp lệ

Video khác