Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác