Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác