Phiên họp thứ 25 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 30/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 25. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; một số đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh Ngọc Hưng.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.

Về Báo cáo công tác chuẩn bị nội dung văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023: Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các huyện, thành phố rà soát, thống nhất, chuẩn bị kỹ nội dung dự thảo nghị quyết. Các chỉ tiêu điều chỉnh phù hợp với tình huống giả định đặt ra. Lưu ý chỉ tiêu ở các lĩnh vực tài chính, đầu tư, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, y tế, giáo dục.

Đối với kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri: Sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XIX, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực giáo dục- đào tạo, tiếp nhận 122 kiến nghị của cử tri chuyển UBND tỉnh, các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Hiện đã có 02 đơn vị (Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Sơn Dương) báo cáo kết quả giải quyết đối với 06 kiến nghị của cử tri, đúng thời gian quy định của UBND tỉnh. Trong tháng 8/2023 Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát kết quả giải quyết, trả lời 05 kiến nghị của cử tri tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá, Yên Sơn, qua giám sát cho thấy cơ bản các kiến nghị được giải quyết theo đúng trả lời của UBND tỉnh. Tuy nhiên có nội dung cử tri kiến nghị đã được UBND tỉnh, huyện đưa vào lộ trình đầu tư xây dựng nhưng do khó khăn về nguồn lực nên chưa thực hiện được.


Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến.

Về kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 8/2023: Trong tháng đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ, sau tiếp công dân đã ban hành kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị của công dân theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh tiếp 2 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý đơn của công dân, tổ chức chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở thảo luận của đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt việc giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Xem xét Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023 của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với nội dung báo cáo, đồng thời yêu cầu khảo sát bổ sung thông tin về công tác tổ chức thu giá dịch vụ, thực trạng đầu tư xây dựng, thanh quyết toán kinh phí đầu tư xây dựng các khu vực chôn lấp rác thải; việc xử lý rác tại các bãi chôn lấp rác thải. Giao Ban Kinh tế ngân sách tham mưu nội dung để tổ chức giải trình về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian thích hợp.


Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo giám sát thường xuyên về xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

Đối với Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh về xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh đồng tình với kết quả giám sát. Qua giám sát cho thấy UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong đó có nội dung về xây dựng chính quyền số, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều nội dung trọng tâm tại các kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu còn thấp; hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu; nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số còn hạn chế…Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn khắc phục, có giải pháp, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.

Phiên họp cũng xem xét, cho ý kiến đối với dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2024; dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 25 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giai đoạn 2024-2026./.

Ngọc Duy
Ảnh: PC
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục