Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường năm 2019

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Để kịp thời triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kiện toàn một số chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định tổ chức kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó kỳ họp bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp dự kiến sẽ thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang; đề án sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân công Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiệu liên quan phục vụ kỳ họp; giao Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì thẩm tra các dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy trình thủ tục theo quy định. Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham gia theo từng nội dung, lĩnh vực phụ trách. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị, phục vụ kỳ họp./.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục