Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp chuyên đề


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm cao, Kỳ họp Chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 11 nghị quyết thuộc các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài nguyên - khoáng sản, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và quản lý nhà nước về dân cư, nhà ở.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị công phu, đảm bảo đúng quy định của Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ; phù hợp với định hướng phát triển của đất nước được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định. Quy hoạch tỉnh được lập đã tích hợp các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh, khắc phục được tình trạng chồng chéo, xung đột giữa các quy hoạch riêng lẻ trước đây; nâng cao sự gắn kết giữa chiến lược với quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; xác định đúng mục tiêu phát triển, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển một cách khoa học. Khi Quy hoạch được phê duyệt, đưa vào thực hiện sẽ mở ra cơ hội, không gian phát triển mới, khai thông và tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó trọng tâm là phát triển 03 trụ cột phát triển kinh tế: “Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; phát triển du lịch, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đặc sản gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững”, cùng với 4 cực tăng trưởng, 3 trục động lực để năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong vùng Trung du Miền núi phía Bắc; đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển thu nhập cao của vùng trung du Miền núi phía Bắc. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, của Hội đồng thẩm định Quốc gia, đồng thời cập nhật các văn bản mới, như Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị để khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được phê duyệt, đặc biệt chú ý khâu quản lý, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của quy hoạch; cụ thể hóa quy hoạch thành các kế hoạch chi tiết và huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Các nghị quyết về: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện một số Dự án đầu tư, đây là các dự án khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngoài những nội dung mà Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đã chỉ ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình chỉ đạo chỉ được khai thác cung cấp cho các nhà máy chế biến trong nước, khôn xuất khẩu vì dễ bị lợi dụng bán Quặng thô.  

Việc thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; Nghị quyết bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 tỉnh Tuyên Quang được thông qua là cơ sở để tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng, chống Covid-19. Việc thực hiện nghị quyết sẽ góp phần quản lý chặt chẽ hơn các dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi, an sinh xã hội cho người dân, góp phần thúc đẩy lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và quá trình tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường;  Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh…. vừa bảo đảm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, môi trường, dân cư, nhà ở vừa quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực này.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các Nghị quyết Hội đồng nhân dân  tỉnh đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo trong thời gian tới, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; quyết liệt chỉ đạo bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thực hiện tốt giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, kế hoạch xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ về giáo dục, y tế; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS…đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án theo Thông báo kết luận của Thưởng tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các chương trình, dự án theo Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động; đặc biệt quan tâm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp tình hình của địa phương, sẵn sàng tổ chức các kỳ họp chuyên đề khi cần thiết. Trên tinh thần đó Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật chính sách pháp luật mới; thực tiễn của tỉnh để đề xuất xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, biện pháp bảo đảm đáp ứng nhanh nhất yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Mặc dù tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng kỳ họp vẫn bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, hoàn thành có chất lượng các công việc theo chương trình đề ra. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy trách nhiệm, dân chủ, tập trung thảo luận và thống nhất cao trong biểu quyết, thông qua các Nghị quyết trình kỳ họp. Cách thức chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp chuyên đề này cho thấy sự tiếp tục đổi mới, chủ động, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; thực hiện chủ trương đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã đến dự và chỉ đạo kỳ họp; cảm ơn các vị đại biểu, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình thẩm tra và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết đã được trình; cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp Chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục