Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII: Tổ chức thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn

Tại phiên họp sáng ngày 07/12/2018, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tiến hành chất vấn giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên phần diện tích đất do các công ty lâm nghiệp, công ty chè trả lại địa phương; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý dữ liệu đất đai tại huyện Sơn Dương; chất vấn giám đốc Sở Tài chính về cấp kinh phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập chưa tự chủ được 100% kinh phí chi thường xuyên; chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh về kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản và đặt tên đường phố, công trình công cộng, đánh số nhà tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn; chất vấn của đại biểu ngắn gọn, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu người trả lời chất vấn làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục:

Về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp, công ty chè trả lại địa phương: Tiến độ chậm, đến nay mới cấp được 4.444,83/17.161,07 ha, đạt 25,9%. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý dữ liệu đất đai tại huyện Sơn Dương tiến độ và chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu, số hồ sơ kê khai chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều.

Việc đặt tên cho đường, phố, công trình công cộng, gắn biển số cho nhà dân tại các đô thị trên địa bàn tỉnh mới được thực hiện trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; các thị trấn thuộc các huyện huyện Chiêm Hóa; Na Hang, Yên Sơn, Sơn Dương đường, phố, công trình công cộng chưa được đặt tên, nhà của nhân dân chưa được gắn biển số.

Việc cấp kinh phí chi thường xuyên chưa tự chủ được cho các đơn vị khám, chữa bệnh công lập tuyến tỉnh, huyện chưa kịp thời dẫn đến các cơ sở khám, chữa bệnh công lập gặp khó khăn trong đảm bảo lương, chế độ chính sách theo quy định cho đội ngũ y, bác sỹ, ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.


Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn tại kỳ họp

Còn nhiều công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư chưa được thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra công tác nghiệm thu, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc quyết toán hợp đồng thi công xây dựng.

Trả lời chất vấn của các đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, lãnh đạo UBND tỉnh đã thắng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận chất vấn và trả lời chất vấn từng vấn đề, đồng chí Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu người trả lời chất vấn thực hiện lời hứa và cam kết của mình, đồng thời yêu cầu trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị:

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp, công ty chè trả về địa phương cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định; xử lý những hồ sơ tồn đọng trong Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý dữ liệu đất đai tại 37 xã, thị trấn thuộc huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình.

Ban hành quy định cụ thể về đánh số và gắn biển số nhà phù hợp với tình hình trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thực hiện đặt tên đường, phố, công trình công cộng; đánh số và gắn biển số nhà tại các đô thị theo đúng quy định.

Phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện phê duyệt phương án tự chủ về tài chính giai đoạn 2018-2020 của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Có các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn về kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình cấp III, cấp IV do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư, đảm bảo việc kiểm tra công tác nghiệm thu được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định, không ảnh hưởng đến việc quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các đơn vị tư vấn để xử lý có hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nhất là các hồ sơ chưa đủ điều kiện tồn đọng tại cấp xã; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi Dự án xây dựng hồ sơ địa chính tại các xã, thị trấn của huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình. Tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp, công ty chè trả về địa phương quản lý. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và mức độ 3 trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng: Hướng dẫn triển khai việc đặt tên đường, phố; công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng ngân hàng dữ liệu tên đường, phố, công trình công cộng trong đô thị, gửi các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể về đánh số và gắn biển số nhà; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.

Sở Tài chính: Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tuyến tỉnh hoàn chỉnh phương án tự chủ về tài chính giai đoạn 2018-2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, cấp bổ sung phần kinh phí chi thường xuyên chưa tự chủ được cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung chất tài kỳ họp trên địa bàn quản lý.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện các kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 7, khóa XVIII.

Tiến Dũng

Tin cùng chuyên mục