Phiên họp giải trình về công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh; ngày 12/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình về công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022. Các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.
Video không hợp lệ

Tham dự phiên họp giải trình có các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Giải trình tại phiên họp có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại phiên họp.

Qua khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy trong những năm qua, tỉnh ta đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; xây dựng được nhiều loại bản đồ khác nhau phục vụ cho công tác quản lý đất đai tại địa phương, đồng thời cũng là tài liệu quan trọng phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn tỉnh đã cấp được 531.915 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 174.302,54 ha, đạt 91,3% diện tích cần cấp, góp phần tích cực trong việc quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn có những hạn chế trong việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; trích đo địa chính; công tác chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật hồ sơ địa chính ở các cấp; chất lượng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Đây chính là những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, dẫn đến tại nhiều địa phương,  cử tri có ý kiến, kiến nghị về vấn đề này.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân nêu yêu cầu giải trình.

Phiên giải trình diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thể hiện rõ trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh và cá nhân được yêu cầu giải trình. Với tinh thần thẳng thắn, đã có 21 lượt đại biểu HĐND tỉnh nêu yêu cầu giải trình đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; UBND các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá, Na Hang và thành phố Tuyên Quang, tập trung vào các nội dung: Việc chậm hoàn thành, chậm nghiệm thu, quyết toán dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.


Đại biểu HĐND tỉnh Mai Quang Thắng nêu yêu cầu giải trình.

Công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thành phố, đơn vị tư vấn trong kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán, hoàn thiện dự án; việc bố trí và sử dụng kinh phí cho công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính; hạn chế, vướng mắc trong đo đạc địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; việc huy động các doanh nghiệp tham gia công tác đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh; hạn chế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân; việc áp dụng khoa học công nghệ vào công tác đo đạc bản đồ, lộ trình số hóa công tác đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới; tình trạng một bộ phận công chức địa chính cấp xã còn hạn chế về năng lực chuyên môn; nguyên nhân, vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với hạn chế hiện nay trong công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân…


Lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường giải trình một số nội dung liên quan.

Tại phiên họp, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo UBND các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Na Hang, thành phố Tuyên Quang đã nghiêm túc giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm; thẳng thắn nhận trách nhiệm, nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian tới.


Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại phiên họp.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đại biểu HĐND tỉnh nêu tại phiên họp. Đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao trong công tác đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong báo cáo kết quả khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Từ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm được chỉ ra tại phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện công tác đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(1) Chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các dự án đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn chưa hoàn thành, có các giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế để nghiệm thu, thanh quyết toán trong năm 2022; có giải pháp và lộ trình cụ thể để tiếp tục thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với 95/138 xã phường, thị trấn còn lại. (2) Chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính để phục vụ cho công tác quản lý đất đai tại địa phương; xem xét, ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (3). Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác trích đo địa chính, phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp đã ký kết với các cơ quan liên quan trong công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, có các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ tham gia công tác trích đo địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và cán bộ, công chức của các ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện phân loại, giải quyết dứt điểm các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai rà soát các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết theo quy định. (4). Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác đo đạc địa chính, lập cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với khả năng ngân sách và tình hình thực tế của tỉnh. (5). Chỉ đạo UBND huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn thu thập đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý đất đai; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật tình hình, chỉnh lý biến động về đất đai tại địa phương; hoàn thành các dự án đo đạc địa chính trên địa bàn theo tiến độ. Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã.

Nguyễn Lượng - Ngọc Trâm
Ảnh: Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục