Một số kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Trong tháng 9/2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Trên cơ sở giám sát trực tiếp tại một số xã, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện Sơn Dương, Chiêm Hoá, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cho thấy: Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 30/12/2021 UBND tỉnh đã có văn bản số 5229/UBND-THVX triển khai thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có liên quan từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP tới các hộ gia đình có đối tượng được trợ giúp xã hội. UBND, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các hộ gia đình có đối tượng được hưởng chính sách về hồ sơ, thủ tục theo quy định.


Đoàn giám sát đến thực tế hộ gia đình Nguyễn Thị Sang, thôn Miền Tây, xã Kháng Nhật (Sơn Dương).

Tính đến đầu tháng 9/2022 toàn tỉnh có 38.018 người được hưởng chính sách bảo trợ xã hội với tổng kinh phí chi trả hằng tháng là 19,99 tỷ đồng, trong đó:  Hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại cộng đồng 34.444 người, kinh phí được hưởng 18,68 tỷ đồng/tháng; hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng 3.574 người, kinh phí trợ cấp 1,31 tỷ đồng/tháng. Việc chi trả trợ cấp xã hội và kinh phí chăm sóc hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội do cơ quan Bưu điện thực hiện thông qua bưu điện văn hoá xã kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định, giúp cho các đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hiện đang thực hiện việc nuôi dưỡng 33 người, gồm: 20 người cao tuổi; 08 người khuyết tật, tâm thần; 05 trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi. Thời điểm giám sát Trung tâm đã được cấp kinh phí và thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng định mức quy định tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.


Đoàn giám sát đến thực tế hộ gia đình ông Ma Đình Tuyến, thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hoá).

Tuy nhiên qua giám sát cho thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ còn có hạn chế, khó khăn như: Việc thực hiện mức trợ cấp cho các đối tượng theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chậm; việc triển khai, tuyên truyền về chính sách bảo trợ xã hội có nơi, có lúc chưa kịp thời, còn có đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách bảo trợ xã hội nắm bắt chính sách muộn; việc hướng dẫn các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội hoàn tất các thủ tục theo quy định có nơi còn chậm. Tại một số địa phương có trường hợp người chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng chính sách muộn. Việc xác định mức độ khuyết tật được thực hiện bằng phương pháp quan sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua thực hiện hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội và các phương pháp đơn giản khác để kết luận mức độ khuyết tật dẫn đến Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã còn gặp khó khăn trong việc xác định mức độ khuyết tật.


Đoàn giám sát làm việc với xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá.

Qua kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Thường xuyên rà soát, hướng dẫn, xác định, quyết định kịp thời việc hưởng chính sách đối với người đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội để kịp thời trợ giúp, đảm bảo công khai, chính xác, đúng đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có) trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội. Kịp thời giải quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; tập huấn cho Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã về phương pháp xác định mức độ khuyết tật.

Ban Dân tộc
Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin cùng chuyên mục