Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo

Ngày 24 và 25 - 4, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy phát biểu trong buổi
giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh.

Giai đoạn 2012-2018, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp giảm nghèo, đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc thù, khả năng huy động nguồn lực của tỉnh, trong đó chú trọng hỗ trợ giảm nghèo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện phân bổ vốn công khai, minh bạch, phù hợp với tiêu chí phân bổ vốn được quy định; phân cấp trong thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án thuộc Chương trình 135 hầu hết được phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư. Các dự án thuộc chương trình giảm nghèo đều được lấy ý kiến của người dân từ khâu lập kế hoạch và giám sát triển khai thực hiện.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục xem xét tăng nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình hướng tới mục tiêu giảm nghèo; ưu tiên quan tâm thực hiện chính sách đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và dân sinh ở vùng nông thôn và các vùng còn khó khăn. Đồng thời, thu gọn các dự án, đầu mối quản lý dự án đảm bảo tính thống nhất, thuận lợi trong triển khai thực hiện; tiếp tục tích hợp chính sách, chỉ duy trì các chính sách hỗ trợ cho không thuộc lĩnh vực về y tế, giáo dục; bổ sung một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ mới thoát nghèo có điều kiện…

Đoàn giám sát đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tiếp tục thực thực hiện đúng quy định về rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo khách quan, chính xác; xác định đúng nguyên nhân dẫn đến nghèo để đề ra giải pháp giảm nghèo xác thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tạo điều kiện để các hộ nghèo dân tộc thiểu số, miền núi thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững…

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục