Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện Chiêm Hoá với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 26/5, HĐND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQ huyện, đồng chí Phó Trưởng ban, tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện, thường trực HĐND các xã, thị trấn.


Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND huyện khóa XX. Tại kỳ họp đã thông qua 10 Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ và các Nghị quyết về phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo... Thực hiện tốt  nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện; thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề; công tác tiếp dân... Thường trực HĐND thực hiện tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng.  5 tháng đầu năm 2023, phối hợp với UBND huyện tiếp 17 lượt công dân; phân công đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân vào ngày mùng 06 hàng tháng tại trụ sở làm việc nơi đại biểu ứng cử theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND huyện nhận được 05 đơn của công dân, đã chuyển 04 đơn đến UBND huyện, 01 đơn đến Thường trực HĐND xã để giải quyết. Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện tại 48 điểm trên địa bàn huyện; tổng hợp, phân loại, chuyển 61 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND huyện để xem xét, giải quyết và trả lời theo đúng quy định. Duy trì các hoạt động thường xuyên của Thường trực HĐND huyện đảm bảo đúng quy định; tổ chức 5 phiên họp Thường trực HĐND huyện; duy trì tốt việc tổng hợp các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện theo định kỳ; tham dự các kỳ họp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy...

Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Thường trực HĐND đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy; triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra. Tích cực tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên; tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc đôn đốc UBND, cơ quan chức năng giải quyết và trả lời ý kiến cử tri, đơn thư của công dân có việc chưa được thường xuyên. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND của Hội đồng nhân dân một số xã còn hạn chế. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND một số xã còn dàn trải, chưa có trọng tâm...


Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì thảo luận.Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo kết quả công tác 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong thời gian tới của HĐND huyện, xã, thị trấn và trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND như việc tổ chức kỳ họp, tổ chức các phiên giải trình, việc tiếp công dân, quy trình hoạt động giám sát, việc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng…


Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Đối với Thường trực HĐND huyện  tiếp tục đổi mới trong hoạt động hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn được giao theo luật tổ chức chính quyền địa phương; thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành, tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát...các Ban HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác  thẩm tra báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện theo lĩnh vực của từng ban, tổ chức giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát năm 2023. Các tổ đại biểu HĐND tổ chức nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.  Đề nghị Ủy ban huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thành báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, phối hợp với Thường trực HDDND huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XX. Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục chủ động nghiên cứu phối hợp triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐND xã. Thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND cấp xã theo quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, nâng cao tinh thần trách nhiệm năng lực và trình độ của đại biểu HĐND, các ban hội đồng nhân dân các xã, thị trấn cần bố trí thời gian nghiên cứu tài liệu nâng cao nghiệp vụ để hoạt động thẩm tra, giám sát được nâng cao và có chất lượng./.

Theo chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục