Phiên họp giải trình việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Video không hợp lệ

Video khác