Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Video không hợp lệ

Video khác