Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023

Ngày 20/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023

Tin cùng chuyên mục