Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019

Ngày 25/4/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2019 để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp. Ảnh Thủy Châu

Dự họp có các đồng chí: Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, đại biểu thảo luận thống nhất về việc phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh được tổ chức từ ngày 03/7/2019 đến ngày 06/7/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp, dự kiến sẽ thông qua 45 báo cáo và 16 dự thảo nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có các báo cáo: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  báo cáo  về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2016-2018. Các dự thảo nghị quyết về: Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chuẩn bị và trình các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, tình hình thực hiện kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và sử dụng các quỹ tỉnh quản lý 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2019; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của UBND tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Trình các dự thảo nghị quyết: Giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019; phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Đề án số lượng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, số lượng lãnh đạo cấp phó, số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2021; số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014); quy định mức chi và việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; chính sách khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập; quy định giá dịch vụ giáo dục phổ thông Tuyên Quang thuộc đại học Tân Trào; bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo lĩnh vực của từng Ban. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến hết năm 2018. Ban Dân tộc báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến năm 2018. Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo về kết quả công tác của ngành 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nhất trí cao với dự kiến phân công chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan gửi các loại báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đúng thời gian quy định; các Ban của HĐND tỉnh thực hiện đúng trình tự, quy định trong thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và các ngành. Tiếp tục đổi mới việc nâng cao chất lượng và giảm thời gian đọc báo cáo tại kỳ họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến đối với  việc đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2020 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thường trực HĐND tỉnh chuyển năm 2018, quý I/2019 và các kết luận phiên họp giải trình năm 2017, 2018; báo cáo kết quả công tác tháng 4/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục