Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; sáng 26/02/2023, các Ban của HĐND tỉnh đã họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX.


Các đại biểu dự họp.

Dự họp thẩm tra có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.


Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp.

Tại cuộc họp các Ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra 09 dự thảo nghị quyết, trong đó: 05 dự thảo nghị quyết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: phân bổ vốn dự phòng đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2022; phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển, sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2023; Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số nội dung, mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 02 dự thảo nghị quyết đầu tư công, thực hiện dự án, gồm: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, tỉnh Tuyên Quang; chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. 02 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ một số nội dung quy định tại các dự thảo nghị quyết để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi, làm rõ một số nội dung đại biểu nêu.

Các dự thảo nghị quyết về phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia được các đại biểu quan tâm, dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung đề nghị các ngành căn cứ kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí đến hết năm 2022 trên địa bàn các xã thuộc đối tượng hỗ trợ vốn từ chương trình để có kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2023 phù hợp, hiệu quả; đồng thời ưu tiên nguồn vốn để hoàn trả bổ sung cho các công trình đã đầu tư xây dựng tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2022; hỗ trợ vốn theo hệ số xã, huyện cho các công trình 2023 cũng như làm rõ các phương án phân bổ nguồn vốn, nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023...

Đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số nội dung, mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đề nghị xây dựng mức hỗ trợ trên cơ sở bám sát các quy định của bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, làm rõ các nội dung liên quan đến nội dung chi tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã.

Liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, các đại biểu trao đổi, làm rõ một số hạng mục, dự án  để đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư công. Đặc biệt, quan tâm đến việc bảo tồn các yếu tố nguyên gốc của di tích...

Kết luận phiên họp, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, rà soát hoàn thiện dự thảo nghị quyết và hồ sơ kèm theo đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền
Ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục