Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp

Chiều ngày 28/02/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.


Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX; đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện, thành phố; các cơ quan báo chí, truyền hình trung ương và địa phương.


Các đại biểu dự kỳ họp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, các Ban của HĐND tỉnh đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu dự thảo nghị quyết, tổ chức các phiên thẩm tra với tinh thần trách nhiệm cao; các sở, ban ngành và UBND tỉnh đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ để các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định, tuân thủ pháp luật, đồng bộ, chặt chẽ, đạt chất lượng cao nhất.


Các đồng chí chủ tọa kỳ họ
p.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét 09 dự thảo nghị quyết: (1) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. (2) Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang. (3) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, tỉnh Tuyên Quang. (4) Về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2022. (5) Phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển, sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2023. (6) Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023. (7) Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2023. (8) Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. (9) Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.


Đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận vào dự thảo nghị quyết.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang có quy mô đầu tư gồm 9 hạng mục, tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, nhằm mục tiêu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng của cả nước gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Đối với các nghị quyết phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kế hoạch vốn Trung ương giao để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 toàn tỉnh là 196.488, triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển 154.480,0 triệu đồng; Nguồn vốn sự nghiệp 41.986,0 triệu đồng); vốn ngân sách phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 là 901.887 triệu đồng (ngân sách trung ương: 843.030 triệu đồng; Vốn đối ứng ngân sách địa phương: 58.857 triệu đồng) được phân bổ cho 10 dự án thành phần; số vốn ngân sách phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 264.822 triệu đồng (Vốn ngân sách trung ương: 257.108 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách địa phương: 7.714 triệu đồng) được phân bổ cho 7 dự án thành phần, cụ thể theo huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.


Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tại Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025, mức chi hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 46/2022/TT-BTC đối với xây mới nhà ở là 10 triệu đồng/ hộ gia đình, đối với sửa chữa nhà ở là 5 triệu đồng/ hộ gia đình; Chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 6 triệu đồng/điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng/năm. Chi tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức chi thiết lập mới đài truyền thanh xã đối với các xã chưa có đài truyền thanh tối đa 150 triệu đồng/ đài truyền thanh xã; mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các thôn trong xã tối đa 50 triệu đồng/ đài truyền thanh xã; thay thế cụm loa có dây, không dây FM bị hỏng, không còn sử dụng được sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tối đa 150 triệu đồng/ đài truyền thanh xã…Các nghị quyết này sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết thấu đáo nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang được thông qua tại kỳ họp sẽ góp phần đảm bảo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, phù hợp thực tiễn địa phương trong quản lý, điều hành ngân sách, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 100% đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp đã nhất trí thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ tư.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, toàn diện hơn, sâu sát hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trọng tâm là, tổ chức đánh giá toàn diện kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, nhất là thực hiện các khâu đột phá, các chỉ tiêu dự báo khó đạt, các chỉ tiêu còn dư địa phát triển, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Quyết liệt bảo đảm giải ngân kế hoạch đầu tư công; thực hiện chuyển đổi số; cải cách hành chính; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm giá trị sản xuất công nghiệp; nâng cao hiệu quả kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục chủ động hơn, sâu sát hơn trong việc xây dựng, trình các dự thảo nghị quyết, đề án bảo đảm kịp thời, chất lượng, khả thi. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là trong thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực thi Hiến pháp, pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần thực hiện đầy đủ vai trò của HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương thực sự pháp quyền, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Ngọc Trâm
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục