Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Chiều 5-12, Hội đồng nhân dân tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu như sau:

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp. Ảnh TQĐT

I. Đối với các chức danh HĐND tỉnh

1. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 88,13% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 6,78% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Bà Phạm Thị Minh Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 81,35% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 15,25% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Triệu Kim Long - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 83,05% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 13,56% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

4. Ông Lý Minh Bình - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 76,27% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 20,34% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

5. Bà Lê Thị Thanh Trà - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hôi Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 77,98% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 15,25% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  02 phiếu (chiếm 3,39% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Bà Khánh Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 86,44% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 10,17% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

7. Ông Ma Việt Dũng - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 83,05% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 11,86 % so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

8. Ông Phạm Văn Loan - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 72,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22,03% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

II. Đối với các chức danh thuộc UBND tỉnh

1. Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 84,74% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 6,78% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,08% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 79,66% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 13,56% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,39% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Trần Ngọc Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 77,97% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 13,56% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,08% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

4. Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 76,27% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm  20,34% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

5. Ông Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 66,10% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 25,42% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,08% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Ông Nguyễn Hồng Sâm - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 71,19% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22,03% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,39% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

7. Ông Hà Kiên Cường - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 59,32% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 37,29% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

8. Ông Chẩu Xuân Oanh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 76,27% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 20,34% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

9. Ông Hứa Minh Dịch - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 66,10% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 30,51% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

10. Ông Đỗ Văn Toán - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 61,02% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 35,59% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

11. Ông Đỗ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 54,24% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19  phiếu (chiếm 32,20% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 10,17% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

12. Ông Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Ngoại vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao:  50 phiếu (chiếm  84,75% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 11,86% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

13. Bà Nông Thị Bích Huệ - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm  66,10% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm  28,81% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

14. Bà Nguyễn Thị Thược - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38  phiếu (chiếm 64,41% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm  30,51% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

15. Ông Trần Văn Chiến - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 62,71% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19  phiếu (chiếm 32,20% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

16. Ông Lê Quang Ninh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 59,32% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22  phiếu (chiếm 37,29% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

17. Ông Ma Văn Phấn - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 57,63% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm  33,90% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  03 phiếu (chiếm  5,08% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

18. Ông Đào Duy Quyết - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33  phiếu (chiếm 55,93% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 32,20% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 8,47% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

19. Ông Hà Trung Kiên - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 77,97% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 18,64% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

20. Ông Tạ Văn Dũng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 67,80% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm  25,42% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,39% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

Phú Trị

Tin cùng chuyên mục