Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND khóa XIX

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Sáng ngày 06 tháng 9 năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.


Các đại biểu dự phiên họp thẩm tra.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết.

Tại phiên họp, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã trình bày tóm tắt những nội dung chính của dự thảo nghị quyết. Các đại biểu dự hội nghị nhận định, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ tiền thuê nhà là phù hợp với quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đảm bảo khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương, là giải pháp cụ thể, phù hợp, tác động trực tiếp đến việc giảm bớt khó khăn, đảm bảo công bằng, an sinh xã hội và đời sống cho người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, giảm bớt sự chuyển dịch lao động dẫn tới nguy cơ thiếu hụt lao động của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”; cơ bản đồng tình nhất trí về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, phương thức chi trả… trong dự thảo nghị quyết, đảm bảo theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đồng thời, đại biểu tập trung tham gia ý kiến về đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Điều 8, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; về bố cục, diễn đạt nội dung đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đại biểu, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc cơ quan soạn thảo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát đối tượng người lao động làm việc trong các hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, quyết định việc hỗ trợ các đối tượng theo quy định; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, trình kỳ họp chuyên đề lần thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

NHL
Ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục