Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND trên địa bàn huyện Lâm Bình

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, trong quý II/2023 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Lâm Bình. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Cùng dự và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện Lâm Bình.

Qua giám sát thực tế tại HĐND xã Phúc Yên và thị trấn Lăng Can; giám sát hồ sơ liên quan và làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện Lâm Bình cho thấy nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các quy định của pháp luật liên quan và văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, HĐND huyện Lâm Bình đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản để tổ chức hoạt động của HĐND cấp huyện, chỉ đạo hoạt động của HĐND cấp xã.


Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Thành Trung phát biểu ý kiến.

HĐND huyện đã ban hành quy chế hoạt động, nội quy kỳ họp của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ, triển khai các hoạt động. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của HĐND được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã tổ chức thành công 09 kỳ họp (05 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề), ban hành 85 nghị quyết. Tại kỳ họp của HĐND huyện hoạt động thảo luận, chất vấn được đại biểu quan tâm thực hiện. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã thực hiện 08 cuộc giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. HĐND cấp xã đã tổ chức 59 kỳ họp (50 kỳ họp thường lệ, 09 kỳ họp chuyên đề), ban hành 251 nghị quyết. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp xã tổ chức 188 cuộc giám sát thường xuyên, trong đó: Thường trực HĐND tổ chức 25 cuộc, các Ban của HĐND xã tổ chức 163 cuộc. HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND cấp xã tổ chức 55 cuộc giám sát chuyên đề (HĐND 06 cuộc, Thường trực HĐND 23 cuộc, các Ban của HĐND xã 26 cuộc).

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Lâm Bình còn một số hạn chế: Việc tổ chức họp thẩm tra báo cáo trình tại kỳ họp của các Ban của HĐND huyện, xã chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện chưa thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp, chưa thực hiện giám sát chuyên đề. Thường trực HĐND huyện chưa tổ chức chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND. Trong hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện có Ban giám sát không đúng nội dung đã đề trong chương trình giám sát năm, việc gửi báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị qua giám sát đến cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có báo cáo chưa kịp thời. Đối với cấp xã mới có 01/10 xã, thị trấn tổ chức chất vấn tại kỳ họp HĐND; 02/10 HĐND xã, thị trấn thực hiện giám sát chuyên đề; 01/10 xã, thị trấn tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND. Hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện, xã còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND huyện, xã còn hạn chế, chưa xây dựng được "kỳ họp không giấy ".


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu kết luận các nội dung giám sát.

Cùng với việc chỉ rõ các tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn giám sát đã đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện rà soát quy định của pháp luật về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, tập trung khắc phục hạn chế, tồn tại trong hoạt động của HĐND huyện đã được chỉ ra. Thường trực HĐND huyện Lâm Bình cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò trách nhiệm trong tổ chức hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị đầy đủ nội dung và tổ chức có chất lượng các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND; nâng cao chất lượng công tác xem xét, thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp HĐND. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, chú trọng giám sát những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND và cử tri phản ánh; đôn đốc giải quyết kết luận, kiến nghị sau giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban, các Tổ và mỗi đại biểu HĐND thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức và đảm bảo cho hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử tri của các đại biểu theo quy định của pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn.

Trên cơ sở kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐND cấp xã đã được Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra, Thường trực HĐND huyện có giải pháp cụ thể để tập huấn, hướng dẫn hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Thường xuyên giám sát, chấn chỉnh hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong huyện; thực hiện giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Hằng năm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND cấp xã.

Thanh Loan

Tin cùng chuyên mục