Một số kết quả giám sát về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tại huyện Chiêm Hoá

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, trong quý II/2023 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Chiêm Hoá.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Cùng dự và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện Chiêm Hoá.


Đoàn giám sát làm việc với HĐND huyện Chiêm Hoá.

Qua giám sát cho thấy cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu HĐND huyện Chiêm Hoá và các xã, thị trấn trong huỵên nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cơ cấu đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu có trình độ đại học trở lên, đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị đảm bảo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đã ban hành các quy chế, quy định, chương trình công tác hằng năm để tổ chức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.


Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hoá Hà Đức Tập báo cáo hoạt động của HĐND huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã tổ chức thành công 08 kỳ họp (05 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ họp chuyên đề), ban hành 54 nghị quyết. HĐND cấp xã tổ chức 132 kỳ họp (120 kỳ họp thường lệ, 12 kỳ họp chuyên đề), ban hành 687 nghị quyết. Tại kỳ họp của HĐND huyện, xã hoạt động thảo luận được đại biểu quan tâm thực hiện. Hoạt động giám sát được Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã quan tâm, triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 15 cuộc giám sát chuyên đề (HĐND: 02 cuộc, Thường trực HĐND: 02 cuộc, các Ban của HĐND huyện 11 cuộc); HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND cấp xã tổ chức 204 cuộc giám sát chuyên đề (HĐND 51 cuộc, Thường trực HĐND 54 cuộc, các Ban của HĐND xã 99 cuộc) và 212 cuộc giám sát thường xuyên (Thường trực HĐND tổ chức 88 cuộc, các Ban của HĐND xã tổ chức 124 cuộc).

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện Chiêm Hoá và HĐND xã, thị trấn trong huyện có những hạn chế. Việc thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp chưa đảm bảo trình tự, nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND cấp xã, hoạt động giải trình, chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND xã trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp còn ít. Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp xã chưa được thực hiện. Tài liệu, nội dung tiếp xúc cử tri chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thiếu phần báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND huyện. Việc ghi chép, theo dõi tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã chưa theo đúng quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND huyện còn hạn chế, HĐND huyện chưa xây dựng được "kỳ họp không giấy", tài liệu kỳ họp phục vụ đại biểu HĐND vẫn phô tô. Tại cấp xã một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri của HĐND theo quy định tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang chưa được thực hiện.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân phát biểu ý kiến.

Tại các buổi làm việc với Đoàn giám sát, Thường trực HĐND huyện và các xã đã đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí chế độ đối với các chức danh kiêm nhiệm Trưởng, Phó các Ban của HĐND xã; quan tâm đến đội ngũ cán bộ chính quyền, đặc biệt cán bộ dân cử chuyên trách và đội ngũ cán bộ Văn phòng giúp việc được hưởng chính sách phụ cấp như cán bộ Đảng, đoàn thể; kiến nghị các cấp uỷ Đảng quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ, ưu tiên bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và tâm huyết, bản lĩnh để làm công tác HĐND, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách; quan tâm luân chuyển cán bộ làm công tác HĐND trong và sau mỗi nhiệm kỳ hoạt động chuyên trách để vừa động viên, vừa tạo nguồn cán bộ chuyên trách cho các khóa tiếp theo; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để HĐND các cấp nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.


Đoàn giám sát làm việc với HĐND xã Bình Phú, huyện Chiêm Hoá.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện rà soát quy định của pháp luật về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, tập trung khắc phục hạn chế, tồn tại trong hoạt động của HĐND huyện đã được Đoàn giám sát chỉ ra. Chủ động tham mưu với cấp uỷ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị; về hoạt động của HĐND để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có giải pháp cụ thể để tập huấn, hướng dẫn hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Thường xuyên giám sát, chấn chỉnh hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong huyện; thực hiện giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Hằng năm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND cấp xã. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND huyện, xã. Đề nghị UBND huyện chấp hành, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trong hoạt động chuẩn bị kỳ họp, thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện hoạt động hiệu quả, theo đúng thẩm quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan dân cử và đại biểu dân cử tại địa phương. Đề nghị Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Chiêm Hóa quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trong huyện; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã chuyên trách; rà soát, kiện toàn nhân sự HĐND cấp xã còn thiếu, chưa bảo đảm theo cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND cấp xã.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền
Ảnh: PC

Tin cùng chuyên mục