Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều ngày 21/6/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023; việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh đối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung liên quan với Đoàn giám sát.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm theo thẩm quyền, làm căn cứ pháp lý quan trọng trong việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 02 nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định. Hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đối với huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình. chú trọng và tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý, cấp phép thăm dò khai thác, khoáng sản, bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra. Quan tâm bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác tham mưu giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đơn của công dân được thực hiện theo đúng quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh  vực ngành quản lý còn có hạn chế, khó khăn: Một số công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã trình thông qua tại Nghị quyết của HĐND tỉnh đến nay chưa triển khai thực hiện. Việc bố trí kinh phí thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 95 xã, phường (dự kiến 473,396 tỷ đồng) còn chậm, hiện tỉnh chưa có cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác trích đo địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và môi trường đã tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn của công dân bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên quá trình tham mưu, báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết, trả lời của Sở đối với các vụ việc còn chậm.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu đối với UBND tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh sớm hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với sở, ngành có liên quan tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn kinh phí thực hiện dự án đo đạc địa chính đối với 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Chủ động hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện lập các thủ tục theo quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và thời gian cho phép sớm nhất. Tham mưu thực hiện các giải pháp tăng cường nguồn lực, điều kiện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai để tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả, người dân và doanh nghiệp dễ thực hiện. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin và kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và môi trường cần chủ động, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đơn của công dân bảo đảm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân đối với tầm quan trọng của đất đai, tài nguyên, môi trường để nắm vững và thực hiện đúng quy định.

Thuỳ Linh

Tin cùng chuyên mục