Kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân là một hình thức giám sát được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thời gian qua hoạt động giải trình luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, chú trọng về cả nội dung và cách thức thực hiện, do vậy chất lượng các phiên giải trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tháng 10 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri các xã Năng Khả, Thanh Tương và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng trong vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa. 


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung kết luận việc giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng trong vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa (ngày 19/10/2021).

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã yêu cầu thành viên của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cá nhân có liên quan giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc để kiến nghị của cử tri kéo dài (từ năm 2014) chưa được giải quyết dứt điểm. Sau phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kết luận số 02/KL-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2021, trong đó chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chủ trì, phối hợp với Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa và các ngành kiểm tra, xác minh, lập phương án và thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định; tuyên truyền trả lời rõ để nhân dân hiểu, đồng thuận trong cách giải quyết, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của tri, hoàn thành việc giải quyết kiến nghị của tri trước ngày 31 tháng 01 năm 2022; Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các cơ quan trong việc kiểm kê, rà soát, xây dựng phương án và thực hiện việc hỗ trợ, bồi thường cho các hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc, giám sát Ủy ban nhân dân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nội dung theo kết luận.

Thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giải trình, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát tại các cơ quan, đơn vị và một số hộ gia đình có đơn đề nghị. Qua giám sát cho thấy Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang, Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa đã nghiêm túc thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Quá trình giải quyết, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan; Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang đã chỉ đạo Tổ công tác tổ chức kiểm kê, đo đạc, đối thoại và làm việc với từng hộ dân, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. Kết quả 187/187 hộ gia đình và 02/02 đơn vị, tổ chức (Trạm kiểm soát lâm sản cửa rừng Phòong Mạ, xã Thanh Tương và tập thể Thôn Bắc Danh) có đơn kiến nghị hoặc có tờ khai về đất, tài sản bị ngập úng trong vùng lòng hồ thuỷ điện Chiêm Hoá đều không đủ điều kiện được bồi thường. Đối với 77 hộ gia đình có đơn kiến nghị, Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời từng hộ gia đình; đối với 110 hộ gia đình không có đơn (chỉ có tờ khai) và 02 tổ chức có kiến nghị, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã Thanh Tương, Năng Khả và thị trấn Na Hang niêm yết, công khai tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố về kết quả kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị, đề nghị của công dân, tổ chức liên quan đến công trình nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa tại địa bàn huyện Na Hang. Đến thời điểm hiện nay không có hộ dân, tổ chức nào có ý kiến phản hồi về kết quả giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang.

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kết luận phiên họp giải trình việc giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng trong vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa.


Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 02 ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng trong vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa.

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang và các đơn vị có liên quan trong thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giải trình. Việc giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài của cử tri sau phiên họp giải trình cho thấy rất rõ hiệu quả của hình thức giám sát này, đồng thời củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Hội đồng nhân dân tỉnh - cơ quan dân cử tại địa phương.

Thời gian tới, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, thực hiện đúng quy định của pháp luật, không ngừng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, trong đó có hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân; tập trung vào quá trình thực thi pháp luật tại địa phương; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong giải quyết những kiến nghị tồn đọng, nổi cộm, bất cập, vướng mắc phát sinh trên địa bàn tỉnh và những vấn đề thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Văn Lượng

Tin cùng chuyên mục