Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại thành phố Tuyên Quang

Ngày 13/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát đã xem xét, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách; kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 4 tháng đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 gắn với phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Kết quả phát triển kinh tế của thành phố được giữ ổn định và phát triển, lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Một số chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực cơ bản đáp ứng tiến độ kế hoạch giao và tăng so với cùng kỳ năm 2021 như: Giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị hàng hóa xuất khẩu; Lượng khách du lịch; doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch; thu ngân sách … Bên cạnh kết quả đạt được, công nghiệp, thủ công nghiệp phát triển còn chậm; công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đô thị có mặt còn hạn chế, chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả chưa cao. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và giải ngân vốn đầu tư công của một số dự án còn chậm, nhất là đối với các công trình khởi công mới và hạ tầng một số khu dân cư... Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc còn chậm, chưa dứt điểm…


Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát.

Về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Uỷ ban nhân dân thành phố đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; chủ động phối hợp với các chủ đầu tư trong thực hiện các dự án trên địa bàn, quan tâm tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn còn thấp, tiến độ triển khai các thủ tục thi công các dự án trong kế hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân và thanh toán vốn một số công trình còn chậm.

Về thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, Uỷ ban nhân dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; bước đầu thực hiện các thủ tục, trình tự triển khai tổ chức đấu giá đợt I/2022 đúng quy định. Tuy nhiên, qua giám sát, công tác triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 có nội dung còn chậm; kết quả thu nộp tiền của người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 còn chưa dứt điểm; tiến độ thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm và chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng còn có vướng mắc, khó khăn.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao đổi, phân tích làm rõ tồn tại, hạn chế, kiến nghị một số nội dung, giải pháp khắc phục đối với một số vấn đề cần giải quyết ngay, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trong 4 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có giải pháp khắc phục đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn thấp hoặc khó hoàn thành.

Thứ hai, tiếp tục bám sát các nội dung theo đúng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn đang chậm tiến độ; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công trình, từng nội dung công việc; phân công cán bộ có chuyên môn trực tiếp theo dõi, đôn đốc; xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, kip thời tổng hợp báo đề xuất giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền. Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, thi công, tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình hoàn thành, đảm bảo đúng quy định về thời gian; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu ngay khi có khối lượng. Thường xuyên rà soát tiến độ từng công trình điều chỉnh kế hoạch vốn hợp lý giữ các công trình giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân sang các công trình có nhu cầu cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Thứ ba, khẩn trương thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch; kiểm soát chặt chẽ thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Bố trí nguồn kinh phí hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Rà soát lại toàn bộ các dự án xây dựng khu dân cư, hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đất tại thực địa cho người trúng đấu giá. đối với các dự án, công trình đã có quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc thực hiện chưa hết thì phải xem xét, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ, làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định…

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục