Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Sơn Dương

Ngày 17/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước; việc thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.
Video không hợp lệ

Cùng tham gia có Đoàn giám sát của: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức; Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề việc sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và triển khai chương trình sách giáo khoa mới tại huyện Sơn Dương.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chủ trì buổi làm việc.

Trước buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp tại các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, một số xã, trường học, công trình, dự án và một số khu vực quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.


Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực tế quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam.

Kết quả giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 22 Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh bảo đảm đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022. Huyện đã tích cực triển khai các quy định về thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức; ban hành các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018…

Tuy nhiên, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước; việc thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ rõ: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường chưa thực hiện thường xuyên. Tình trạng xả nước thải chăn nuôi khi chưa đạt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường và chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm. Việc hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện về cơ sở vật chất theo tiêu chí mới đối với một số trường đã đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia còn khó khăn. Việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân chưa dứt điểm. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công còn hạn chế. Tổng số chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 còn cao, kết quả giải ngân từ nguồn chi chuyển nguồn còn chậm, khối lượng thanh toán từ nguồn tạm ứng xây dựng cơ bản thấp. Giải ngân vốn tỉnh, vốn huyện quản lý đối với công trình chuyển tiếp chậm. Một số công trình, dự án trong quá trình thi công còn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Tiến độ một số công trình khởi công mới năm 2022 còn chậm....


Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu.

Trong việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra các hạn chế, cụ thể: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn để xảy ra vi phạm tại một số địa phương; việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ một số phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định tại các thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ chuyên ngành còn chậm. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức một số xã, trường học còn hạn chế, còn có cán bộ vi phạm phải xử lý kỷ luật. Một số xã còn giao thiếu chỉ tiêu thu ngân sách, chỉ tiêu giảm nghèo giao chưa đảm bảo kế hoạch huyện; công tác chỉ đạo điều hành về cải cách thủ tục hành chính ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức…


Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu.

Qua giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ rõ: Việc sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chưa sắp xếp theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới ở một số trường còn gặp khó khăn do đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp còn thiếu, chưa được trang cấp kịp thời, việc cung ứng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương cho học sinh, cho các trường ở một số môn học còn chậm, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất; còn tình trạng học sinh bỏ học ở cấp Trung học cơ sở...


Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã trao đổi, phân tích làm rõ tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Hai là, bám sát các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 để tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc việc giải ngân nguồn vốn chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022. Tập trung giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán các công trình khởi công mới năm 2022 sớm khởi công công trình; thường xuyên rà soát tiến độ từng công trình điều chỉnh kế hoạch vốn hợp lý giữ các công trình giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân sang các công trình có nhu cầu cần bổ sung vốn đảm bảo kết quả giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của tỉnh.

Ba là, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chủ động hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật để thực hiện; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sớm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương.

Bốn là, tổ chức thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện tuân thủ đúng quy định, công khai, minh bạch; kiểm soát chặt chẽ thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Bố trí nguồn kinh phí hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Giải quyết dứt điểm vướng mắc, khó khăn về bồi thường đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 hoàn thành đúng kế hoạch.

Năm là, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức; việc sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và triển khai chương trình sách giáo khoa mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức; các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện Sơn Dương…

Thu Hương - Thùy Linh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục